Arizona Cardinals
   
2
5
4
8
3
0
9
7
6
1
Week #8 Show Squares
G
r
5
KH Indi CCBC KH CW DS ladybug CW X KH
Qtr 1Qtr 2
Qtr 3Qtr 4
e
e
3
Indi CCBC CW CW CW KH CW DS ladybug CCBC
n
4
ladybug KH Indi CCBC Ngb ladybug Ngb KH X CW
B
a
2
CCBC CW X X Indi KH CW CCBC DS Ngb Q1 Score: to
y
6
KH Ngb KH Indi CCBC CW DS CW Ngb ladybug Q2 Score: to
P
a
7
ladybug CW DS Ngb DS Indi CW Ngb CW KH Q3 Score: to
c
k
0
KH DS Ngb KH ladybug Ngb Indi KH CCBC X Final Sc: to
e
r
9
ladybug KH CW CW X KH CCBC Indi CW DS
s
8
DS Ngb KH CW X CCBC X KH Indi ladybug
1
KH CW ladybug DS KH CW X KH X Indi